Synoda o rodine (2014/2015)


V tejto sekcii prinášame základné informácie o synode biskupov o rodine (2014/2015)

Kto a kedy zvolal synodu o rodine?

Zvolal ju pápež František. Urobil tak 8. októbra 2013. Vyhlásil Tretie mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody na tému "Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie". Počas príprav ju zveril Svätej rodine (Modlitba k Svätej rodine).

Synoda bola rozdelená na dve etapy - mimoriadne zhromaždenie, ktoré sa konalo od 5. do 19. októbra 2014. Išlo iba tretie zhromaždenie v poradí tohto typu. Predchádzajúce mimoriadne zhromaždenie sa konalo v roku 1985 pri príležitosti 20. výročia zakončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Druhou etapou bolo tzv. riadne zhromaždenie, ktoré sa konalo od 4. do 25. októbra 2015. Obe časti prebiehali v Ríme.

Čo predchádzalo jej zvolaniu?

Generálny sekretár Biskupskej synody Mons. Lorenzo Baldisseri vysvetlil, že zvolaniu mimoriadného zhromaždenia synody bezprostredne predchádzalo stretnutie riadnej rady generálneho sekretariátu Biskupskej synody, ktorému predsedal Svätý Otec. Pre rozbehnutie procesu prípravy synody bol diecézam rozoslaný dotazník so žiadosťou, aby ho ďalej postúpili dekanátom a farnostiam. Slúžil na zistenie skutočnej situácie v danej problematike a konkrétnych dát pre potreby synody. S podobnou žiadosťou sa sekretariát obrátil aj na ďalšie inštitúcie, ktoré sa potom zúčastnili synody, ako napr. generálni predstavení reholí. Spracované odpovede boli zaslané sekretariátu synody do konca januára 2014. KBS spracovala a odoslala materiál za Rímskokatolícku cirkev na Slovensku. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sui iuris mala na synode vlastné zastúpenie, a preto vypracovala a odoslala samostatný materiál. vo februári 2014 sa nimi zaoberala rada sekretariátu synody, ktorá mala za úlohu vypracovanie ďalšieho predbežného dokumentu, tzv. Instrumentum laboris. Ten slúžil synodálnym otcom v rámci bezprostrednej prípravy na synodu.

Podobným spôsobom prebiehala aj príprava riadneho zasadnutia. V novembri 2014 sa vo Vatikáne po mimoriadnom zhromaždení zišla riadna rada Biskupskej synody, pričom v prvý deň zasadnutie osobne viedol pápež František. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť priebeh uplynulého III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody (5. - 19. októbra 2014) a venovať sa príprave nasledujúceho XIV. riadneho generálneho zhromaždenia na tému: „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“ (4. - 25. októbra 2015). Hlavná časť dvojdňovej práce bola venovaná príprave dokumentu Lineamenta pre nastávajúce riadne zhromaždenie. Dokument Lineamenta bol začiatkom decembra rozposlaný jednotlivým biskupským konferenciám, aby tak na základe ich odpovedí mohlo byť ešte pred začiatkom leta 2015 vypracované nové Instrumentum laboris. V júni 2015 predstavili dokument Instrumentum laboris 14. riadneho zhromaždenia Biskupskej synody o rodine. Zahŕňal v sebe všetky body záverečnej správy mimoriadneho zasadnutia, tzv. Relatio synodi, doplnené o podnety z príspevkov biskupských konferencií, jednotlivých rodín, univerzít a akademických inštitúcií. Dokument bol rozdelený do troch častí: načúvanie výzvam ohľadom rodiny, rozlišovanie ohľadom povolania rodiny a poslanie rodiny dnes.

Ako a kde synoda prebiehala?

Tretie mimoriadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody na tému „Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie“ otvorila 5. októbra 2014 svätá omša v Bazilike sv. Petra s pápežom Františkom spolu so synodálnymi otcami. Pracovná časť sa začala 6. októbra 2014. Zhromaždeniu sa prihovoril aj pápež František. Mimoriadne zhromaždenie vyvrcholilo odsúhlasením Posolstva III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody a schválením synodálnej správy (tzv. Relatio synodi), ktorú je možné v plnom znení nájsť na stránke Tlačovej kancelárie KBS. Mimoriadne zhromaždenie Biskupskej synody o rodine ukončili synodálni otcovia 19. októbra 2014 na slávnostnej svätej omši na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, pri ktorej pápež František  blahorečil Božieho služobníka Pavla VI.

Riadne
zhromaždenie Biskupskej synody sa konalo od 4. do 25. októbra 2015. V predvečer sa konala na Námestí sv. Petra modlitbová vigília za účasti Svätého Otca, synodálnych otcov a ďalších účastníkov synody a s účasťou pútnikov, osobitne rodín. Zasadnutie opäť otvorila svätá omša s pápežom Františkom. Na riadnom zhromaždení si pripomenuli aj 50. výročie synody (17. októbra 2015). Práce Biskupskej synody o rodine uzavreli 24. októbra 2015. Synodálni otcovia odhlasovali znenie záverečnej relácie. Text je dostupný v talianskom origináli na internetovej stránke Svätej stolice. V českom jazyku ho je možné nájsť TU. Synoda zároveň vydala vyhlásenie na podporu ťažko skúšanému obyvateľstvu na Blízkom východe, v Afrike a na Ukrajine. Štrnáste riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody uzavrelo 25. októbra 2015 eucharistické slávenie v Bazilike sv. Petra, ktorému predsedal pápež František. Pri tejto svätej omši kanonizoval troch blahoslavených (Vincenza Grossiho, Máriu od Nepoškvrneného Počatia a manželov Martinových – rodičov sv. Terézie z Lisieux).

Aké boli hlavné časti rokovania?

Rokovanie prebiehalo počas generálnych kongregácií. Na nich sledovali tematickú štruktúru dokumentu Instrumentum laboris. Pri tejto príležitosti prinášame plné znenia (alebo odkazy na plné znenia) niektorých dokumentov:

III. mimoriadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody (5. - 19. októbra 2014)

- Relatio post disceptationem (v slovenskom preklade)

- Posolstvo III. mimoriadneho generálneho zhromaždenia (v slovenskom preklade)

- Synodálna správa (tzv. Relatio synodi) (v slovenskom preklade)

XIV. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody (4. - 25. októbra 2015)

- Synodálna správa (tzv. Relatio synodi) (v talianskom prekladev českom preklade)

Po synode pápež často píše tzv. posynodálnu exhortáciu - dokument, ktorý spracováva výsledky rokovania biskupov.

Najnovší dokument - posynodálna apoštolská exhortácia Amoris laetitia (Radosť lásky)  - pápež František napísal v priebehu štyroch mesiacov po skončení biskupskej synody o rodine. Venuje sa v nej stavu súčasnej rodiny a manželského života. Poukazuje na krásu vzájomného manželského spolužitia i jeho hodnoty. Svätý Otec František sa nevyhýba ani ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú súčasné rodiny. Pozornosť venuje aj citlivým témam, ako odlúčeným, či rozvedeným manželom, pri ktorých je nutné individuálne doprevádzanie.
Jej slovenský preklad je možné nájsť na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Zdroj: Vatikánsky rozhlas SK