Biskupská synoda

BISKUPSKÁ SYNODA

V tejto sekcii prinášame základné informácie o Biskupskej synode:

I.
ČO JE TO "SYNODA BISKUPOV"?

Synoda biskupov je zhromaždenie biskupov, vybratých z rozličných krajín sveta, ktorí sa schádzajú v stanovenom čase, aby udržiavali úzke spojenie medzi Rímskym veľkňazom a biskupmi a aby Rímskemu veľkňazovi radami poskytovali pomoc, keď ide o neporušenosť a vzrast viery a mravov, dodržiavanie a upevňovanie cirkevnej disciplíny, a aby posúdili otázky, týkajúce sa činnosti Cirkvi vo svete (KKP, Kán. 342) 

II. KTO ROZHODOL O ZRIADENÍ BISKUPSKEJ SYNODY AKO INŠTITÚCIE?

O jej zriadení Biskupskej synody ako permanentnej inštitúcie rozhodol 15. septembra 1965 pápež Pavol VI.

Myšlienku o založení Biskupskej synody spomenul ešte v roku 1959 ako prvý Mons. Silvio Oddi, vtedajší apoštolský nuncius v Zjednotenej Arabskej republike, teda v Egypte. Prišiel s návrhom, aby sa zriadil tkz. konzultačný poradný orgán s predstaviteľmi celej Cirkvi. A táto úvaha sa stala realitou, keď zriadenie Biskupskej synody oznámil pápež Pavol VI. na začiatku 128. generálnej kongregácie a Mons. Pericle Felici, generálny sekretár koncilu predstavil promulgáciu motu proprio “Apostolica sollicitudo”, ktorou synodu oficiálne zriadili. Úlohy a činnosť Biskupskej synody podrobne definuje Kódex kanonického práva.

Slovo “synoda” pochádza z gréčtiny a dá sa preložiť ako “schôdza” či “stretnutie”. Synoda je vyjadrením spoločnej cesty biskupov, ich kolegiality – ako to povedal aj pápež Ján Pavol II. Je to tiež stretnutie sa biskupov so svojím Najvyšším Veľkňazom, aby sa spoločne rozprávali a vymieňali si skúsenosti pri spoločnom hľadaní riešení v otázkach pastorácie. Biskupská synoda katolíckeho episkpopátu má svojimi radami a pripomienkami pápežovi pomáhať počas zasadania pri spravovaní Univerzálnej cirkvi.


III. AKÁ JE JEJ ÚLOHA?

Synoda biskupov má za úlohu rozoberať otázky predložené na rokovanie a vyjadriť želania, nie však o nich rozhodnúť, alebo vydať o nich dekréty, ak jej v určitých prípadoch nedal moc rozhodovania Rímsky veľkňaz, ktorý v tomto prípade má právo potvrdiť rozhodnutia synody.

IV. AKÁ JE VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA BISKUPSKEJ SYNODY?

Synoda biskupov má stály generálny sekretariát, na jeho čele je generálny sekretár, vymenovaný Rímskym veľkňazom, a tomu pomáha rada sekretariátu, pozostávajúca z biskupov, z ktorých jedných volí podľa normy osobitného práva sama synoda biskupov, iných vymenúva Rímsky veľkňaz; avšak úloha všetkých sa končí začatím nového generálneho zhromaždenia. Generálny sekretariát sídli v Ríme.

Okrem toho pre každé zasadanie synody je ustanovený jeden alebo viacerí zvláštni sekretári, ktorých vymenúva Rímsky veľkňaz, a vo zverenom úrade zostávajú len do skončenia zasadania synody. Súčasným generálnym sekretárom je Lorenzo Baldisseri (21. septembra 2013 - ). V minulosti bol jej tajomníkom okrem iného aj kardinál Jozef Tomko (12. 7. 1979 - 24. apríla 1985)

V. KEDY SA SYNODA SCHÁDZA?

Schádza sa na:
- Riadnom generálnom zhromaždení. Biskupi z celého sveta v širšom zastúpení sa periodicky (v súčasnosti každé 3 - 4 roky) schádzajú, aby diskutovali o aktuálnych otázkach.
- Mimoriadnom generálnom zhromaždení. Biskupi v užšom zastúpení sa schádzajú v určený čas, aby diskutovali o naliehavých témach, ktoré vyžadujú rýchlu odpoveď. 
- Zvláštnom zhromaždení. Biskupi z jednej geografickej oblasti sa v určený čas schádzajú, aby diskutovali o otázkach spojených s ich regiónom.

VI. NA AKÉ TÉMY SA UŽ NA SYNODÁCH DISKUTOVALO?

V minulosti sa diskutovalo napríklad o rodine (1980), zmierení a pokání (1983), úlohe laikov v Cirkvi (1987), zasvätenom živote (1996), Božom slove (2008), novej evanjelizácii (2012). Posledné zvláštne zhromaždenie sa venovalo cirkvi v Afrike (2009) a na Strednom východe (2010). Zatiaľ posledná synoda (2014/2015) sa venovala téme rodiny.

Po synode pápež často píše tzv. posynodálnu exhortáciu - dokument, ktorý spracováva výsledky rokovania biskupov.

Najnovší dokument - posynodálna apoštolská exhortácia Amoris laetitia (Radosť lásky)  - pápež František napísal v priebehu štyroch mesiacov po skončení biskupskej synody o rodine. Venuje sa v nej stavu súčasnej rodiny a manželského života. Poukazuje na krásu vzájomného manželského spolužitia i jeho hodnoty. Svätý Otec František sa nevyhýba ani ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú súčasné rodiny. Pozornosť venuje aj citlivým témam, ako odlúčeným, či rozvedeným manželom, pri ktorých je nutné individuálne doprevádzanie.
Jej slovenský preklad je možné nájsť na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

Zdroje: Vatikánsky rozhlas SK / Konferencia biskupov Slovenska / Kódex kánonického práva